Privacy Verklaring

Inleiding

Stichting Molenbehoud Nissewaard verwerkt persoonsgegevens en andere data in
overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit privacy statement (verder te noemen:
“Privacy Verklaring”) zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Privacyverklaring

Wij respecteren uw privacy als u onze website bezoekt en dragen zorg dat de persoonlijke
informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Dit gebeurt volledig in
overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Zie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-
privacywetgeving/algemene-informatie-avg

Stichting Molenbehoud Nissewaard verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet
en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewetgeving.

Gegevensgebruik

Stichting Molenbehoud Nissewaard maakt gebruik van de volgende websites:
molensnissewaard.nl, dehoop-abbenbroek.nl en dearend-zuidland.nl.
De gegevens die wij ontvangen, worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor deze verstrekt
zijn. Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en niet aan derden verstrekt, tenzij wij
wettelijk hiertoe worden verplicht.

Surfgedrag en statistieken

Op onze websites worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden. Wij registeren het IP-adres
van uw computer, eventueel gebruikersnaam en tijdstip van bezoek. Deze gegevens gebruiken wij
voor het analyseren van surfgedrag en eventueel verbeteren van onze website.

Toepasselijkheid

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan
en gebruik van de websites van Stichting Molenbehoud Nissewaard en de door contactaanvragen
en nieuwsbriefabonnees verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

Verwerking Persoonsgegevens

Stichting Molenbehoud Nissewaard behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig.
Stichting Molenbehoud Nissewaard verzamelt Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via
de website. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie. Stichting
Molenbehoud Nissewaard verstrekt geen Persoonsgegevens aan derden.

Cookies

De websites van Stichting Molenbehoud Nissewaard kunnen gebruik maken van cookies. Cookies
zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden
geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van Stichting Molenbehoud Nissewaard
beter te laten functioneren en het web bezoek te monitoren, zodat Stichting Molenbehoud
Nissewaard na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht.
Stichting Molenbehoud Nissewaard gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet
herleiden tot een pc of individu. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer
staan niet beschadigen.

Cookies weigeren

U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren. U kunt uw browser zo instellen dat u
op de hoogte gebracht wordt wanneer er cookies geplaatst worden. Daarnaast kunt u het gebruik
van cookies uitzetten in uw browser. U kunt hiervoor informatie vinden onder het ‘help’ menu van uw
browser voor het instellen van uw cookie-voorkeuren.

Beveiliging

Stichting Molenbehoud Nissewaard heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de
systemen te beveiligen om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke
informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat. Ook is onze website uitgevoerd met een
geldig SSL-certificaat.

Links

Op de websites van Stichting Molenbehoud Nissewaard zijn een aantal links naar andere websites
van organisaties te vinden. Stichting Molenbehoud Nissewaard kan geen verantwoording dragen
met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden
het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacy beleid van Stichting Molenbehoud Nissewaard, dan
kunt u deze richten aan secretariaat Stichting Molenbehoud Nissewaard, Molendijk 20
3214VH Zuidland, e-mail:

Inzage, correctie en verwijdering van de persoonsgegevens

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of de persoonsgegevens te
verwijderen. U kunt uw verzoek schriftelijk of per e-mail richten aan ons secretariaat: zie de
contact pagina voor nadere gegevens.

Wijziging van Privacy Verklaring

Stichting Molenbehoud Nissewaard behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te
brengen in deze Privacy Verklaring. Stichting Molenbehoud Nissewaard adviseert u regelmatig de
Privacy Verklaring te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.